our-team


ThS. VƯƠNG XUÂN HÒA

VỊ TRÍ: Phó Viện trưởng, Chuyên gia BĐKH và phát triển bền vững

Ông Vương Xuân Hòa đã làm việc cho GIZ và Bộ TN&MT với tư cách là cố vấn quốc gia trong việc phát triển Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) và xem xét và cập nhật NDC của Việt Nam. Ông cũng tư vấn cho Bộ TN&MT để xây dựng Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ nhất và lần thứ hai (BURs) và Thông báo quốc gia lần thứ ba về biến đổi khí hậu (NatCom) của Việt Nam (phụ trách kiểm kê GHG và phát triển kịch bản giảm nhẹ phát thải cho lĩnh vực năng lượng, sản xuất công nghiệp và chất thải). Ông cũng hợp tác với UNEP DTU và Cục biến đổi khí hậu (MONRE) để xây dựng Hành động giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với điều kiện quốc gia cho các tòa nhà hiệu quả năng lượng và năng lượng gió ở Việt Nam; và làm việc cho UNESCAP với tư cách là nhà tư vấn quốc gia trong việc phát triển đề xuất NAMA về chất thải rắn ở Việt Nam.

Ông Vương Xuân Hòa có nhiều kinh nghiệm về các hoạt động giảm nhẹ ở Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng có kiến thức sâu rộng về hiệu quả năng lượng, tòa nhà xanh và bền vững đô thị.