publication


Báo cáo tổng kết Dự án

Ngày tạo: 19-12-2018 | Chuyên mục: Research & Publications

Chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hoàn thiện các chính sách đầu tư thúc đẩy hành vi “xanh hóa” của cộng đồng và xã hội với sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự, người dân. Từ đó, tạo ra chuyển biến về sản xuất xanh, lối sống xanh và tiêu dùng bền vững cho các nhóm đối tượng mục tiêu

Tài liệu hướng dẫn Quản lý và kiếm soát ô nhiễm cho các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xử lý, tráng phủ và hoàn tất các sản phẩm kim loại trong khu công nghiệp

Ngày tạo: 20-08-2018 | Chuyên mục: Research & Publications

Theo số liệu Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) công bố năm 2016, cả nước có khoảng 14.800 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm cơ khí đều là các doanh nghiệp quy mô vừa, nhỏ hoặc rất nhỏ (chưa đến 100 doanh nghiệp trong tổng số gần 15 ngàn cơ sở sản xuất có quy mô vốn lớn hơn 500 tỷ đồng).

Tài liệu hướng dẫn Quản lý và kiểm soát ô nhiễm cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu gốm sứ xây dựng trong khu công nghiệp

Ngày tạo: 20-08-2018 | Chuyên mục: Research & Publications

Mục đích: Nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật về KSON cho các doanh nghiệp đang chuẩn bị đầu tư hoặc đã đầu tư vào các KCN tại vùng lưu vực sông Nhuệ-Đáy và sông Đồng Nai, góp phần đạt được mục tiêu phát triển của Dự án là “cải thiện việc tuân thủ pháp luật về môi trường và các quy định xử lý nước thải công nghiệp trong bốn tỉnh có ngành công nghiệp phát triển nhất Việt Nam”.

Tài liệu hướng dẫn Quản lý và kiểm soát ô nhiễm cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến thủy sản trong khu công nghiệp

Ngày tạo: 20-08-2018 | Chuyên mục: Research & Publications

Mục đích: Nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật về KSON cho các doanh nghiệp đang chuẩn bị đầu tư hoặc đã đầu tư vào các KCN tại vùng lưu vực sông Nhuệ-Đáy và sông Đồng Nai, góp phần đạt được mục tiêu phát triển của Dự án là “cải thiện việc tuân thủ pháp luật về môi trường và các quy định xử lý nước thải công nghiệp trong bốn tỉnh có ngành công nghiệp phát triển nhất Việt Nam”.

Hướng dẫn kỹ thuật Quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất Hóa-Mỹ Phẩm trong khu công nghiệp

Ngày tạo: 08-08-2018 | Chuyên mục: Research & Publications

Mục đích: Nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật về KSON cho các doanh nghiệp đang chuẩn bị đầu tư hoặc đã đầu tư vào các KCN tại vùng lưu vực sông Nhuệ-Đáy và sông Đồng Nai, góp phần đạt được mục tiêu phát triển của Dự án là cải thiện việc tuân thủ pháp luật về môi trường và các quy định xử lý nước thải công nghiệp trong bốn tỉnh có ngành công nghiệp phát triển nhất Việt Nam.

Hướng dẫn kỹ thuật quản lý và kiểm soát ô nhiễm cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Dệt trong khu công nghiệp

Ngày tạo: 08-08-2018 | Chuyên mục: Research & Publications

Tổng quan chung về công nghiệp dệt may ở Việt Nam

Với định hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước từ một quốc gia nông nghiệp đông dân, trong những năm qua, Việt Nam xác định dệt may là lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, đột phá trong giai đoạn đầu tiên của quá trình công nghiệp hoá.

Sổ tay hướng dẫn Lập kế hoạch quản lý và kiểm soát ô nhiễm cho các khu công nghiệp

Ngày tạo: 08-08-2018 | Chuyên mục: Research & Publications

Mục đích: Sổ tay nhằm cung cấp những nội dung cơ bản nhất và cách thức lập Kế hoạch quản lý và kiểm soát ô nhiễm (KSON) tại các Khu công nghiệp cho cán bộ quản lý môi trường ở cấp cơ sở, trước hết là cán bộ môi trường thuộc các Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao

Quyết định phê duyệt Kế hoạch Truyền thông về Quản lý chất thải Y tế Giai đoạn 2017-2021

Ngày tạo: 25-07-2017 | Chuyên mục: Research & Publications

Quyết định phê duyệt Kế hoạch Truyền thông về Quản lý chất thải y tế Giai đoạn 2017-2021

Video Hướng dẫn Phân Loại Chât thải Y tế cho Bệnh nhân và người nhà

Ngày tạo: 25-06-2017 | Chuyên mục: Research & Publications

Hướng dẫn PLCTYT cho Bệnh nhân và người nhà

Phim Hướng dẫn PLCTYT cho Nhân viên y tế

Ngày tạo: 25-06-2017 | Chuyên mục: Research & Publications

Phim Hướng dẫn PLCTYT cho Nhân viên y tế

Poster Yêu cầu khu lưu giữ chất thải y tế

Ngày tạo: 13-06-2017 | Chuyên mục: Research & Publications

Yêu cầu khu lưu giữ chất thải y tế

Poster Hướng dẫn phân loại chất thải phóng xạ

Ngày tạo: 13-06-2017 | Chuyên mục: Research & Publications

Hướng dẫn phân loại chất thải phóng xạ

Poster Hướng dẫn phân loại chất thải nguy hại không lây nhiễm

Ngày tạo: 13-06-2017 | Chuyên mục: Research & Publications

Hướng dẫn phân loại chất thải nguy hại không lây nhiễm

Poster Khu vực cách li

Ngày tạo: 13-06-2017 | Chuyên mục: Research & Publications

Tất cả chất thải phát sinh từ khu vực cách ly đều là chất thải lây nhiễm

Poster Hướng dẫn phân loại chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao

Ngày tạo: 13-06-2017 | Chuyên mục: Research & Publications

Hướng dẫn phân loại chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao

Sơ đồ quản lý chất thải y tế

Ngày tạo: 13-06-2017 | Chuyên mục: Research & Publications

Sơ đồ quản lý chất thải y tế

Poster Hướng dẫn phân loại chất thải y tế cho các cơ sở y tế

Ngày tạo: 13-06-2017 | Chuyên mục: Research & Publications

Hướng dẫn phân loại chất thải y tế

Poster Hướng dẫn phân loại chất thải tại khoa phẫu thuật, phòng tiểu phẫu

Ngày tạo: 13-06-2017 | Chuyên mục: Research & Publications

Hướng dẫn phân loại chất thải tại khoa phẫu thuật, phòng tiểu phẫu

Poster 80-90% chất thải Y tế không độc hại

Ngày tạo: 13-06-2017 | Chuyên mục: Research & Publications

80-90% chất thải Y tế là không độc hại

Tờ rơi dành cho bệnh nhân

Ngày tạo: 13-06-2017 | Chuyên mục: Research & Publications

Tờ rơi cho bệnh nhân