our-vision


TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC

Thử thách mà thế giới đang phải đối mặt đó là tiếp tục duy trì tăng trưởng và phát triển trên cơ sở bảo vệ môi trường, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Do đó, EEI luôn quan tâm đến một thế giới hài hòa giữa môi trường và sự thịnh vượng.

Các hoạt động của EEI góp phần vào sự phát triển bền vững ở Việt Nam thông qua việc hỗ trợ tăng trưởng xanh, công nghiệp xanh và phát triển xã hội.

Lĩnh vực chuyên môn của EEI cung cấp các kiến thức toàn cầu và địa phương cho các đối tác trong việc chuyển đổi tới tăng trưởng xanh.

VỚI TẦM NHÌN HƯỚNG TỚI MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG, EEI CAM KẾT CUNG CẤP DỊCH VỤ MANG ĐẾN CÁC GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHÔNG CHỈ PHÙ HỢP VỚI QUÁ TRÌNH TĂNG TRƯỞNG XANH MÀ CÒN GIÚP CẢI THIỆN CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG, THÍCH ỨNG VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.