about-us


GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Viện Sinh thái và Môi trường (EEI) là một Tổ chức phi chính phủ (NGOs) trực thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 85/QĐ-HMTg ngày 27 tháng 11 năm 2002, EEI hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, năng lượng và tăng trưởng xanh.

 • Đã có hơn 17 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường bền vững trong 11 lĩnh vực bổ trợ như: môi trường; biến đổi khí hậu; hiệu quả năng lượng; truyền thông môi trường, biến đổi khí hậu và năng lượng; ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm; quản lý và xử lý chất thải; đa dạng sinh học/đất ngập nước/hệ sinh thái; lưu vực sông; tăng trưởng xanh; công nghiệp xanh; và phát triển xã hội bền vững.
 • Thực hiện hơn 150 dự án trên khắp 64 tỉnh thành Việt Nam;
 • Thực hiện vvà tham gia các dự án quốc tế, khu vực và trong nước liên quan đến 11 lĩnh vực nêu trên
 • Tổ chức và tham gia các hội thảo quốc tế, khu vực và trong nước về 11 lĩnh vực nêu trên

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 •  Môi trường 
 • Biến đổkhí hậu
 • Hiệu qu năng lượng
 • Truyền thông và giáo dục về môi trường, biến đổi khí hậu và năng lượng
 • Ngăn ngừa và kisoát ô nhiễm
 •  Qun lý  xử lý chất thi
 • Đa dạng sinh học/Đấngnước/Hệ sinh thái
 • Lưu vực sông
 • Tăng trưởng xanh
 • Công nghip xanh
 • Phát trin hbền vng