our-team


ThS. NGUYỄN THỊ MỸ HOÀNG

VỊ TRÍ: Phó Viện trưởng điều hành/Chuyên gia BĐKH, ô - dôn và môi trường.

Trước khi làm Phó Viện trưởng điều hành, bà Hoàng có 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐKH, ô - dôn và môi trường thông qua một loạt các vị trí làm việc tại Cục Biến đổi khí hậu và Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cán bộ chương trình môi trường và năng lượng của Văn phòng UNIDO tại Việt Nam.

Trong thời gian làm Phó trưởng phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô – dôn/Điều phối viên ô – dôn quốc gia, bà Hoàng đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới để xây dựng và tổ chức thực hiện dự án Kế hoạch quản lý loại trừ HCFC giai đoạn II (HPMPII) với tư cách là Phó giám đốc dự án HPMP II. Đồng thời bà Hoàng cũng là điều phối viên của các dự án: GEF/UNIDO/MONRE “Giảm phát thải khí nhà kính và các chất làm suy giảm tầng ô – dôn thông qua việc chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực làm lạnh công nghiệp” và dự án MLF/UNEP/MONRE “Tăng cường năng lực thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô – dôn” và điều phối toàn bộ hoạt động của Văn phòng ô – dôn quốc gia như thúc đẩy và điều phối các hoạt động loại trừ trong Chương trình quốc gia, quản lý thực hiện hệ thống cấp phép cho việc quản lý các hạn ngạch xuất nhập khẩu HCFC, phối hợp với các liên hiệp hội ngành công nghiệp để nâng cao nhận thức và về các hoạt động loại trừ HCFC,…

Thời gian làm việc tại Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, bà Hoàng đã tham gia hỗ trợ xây dựng Chiến lược BVMT quốc gia giai đoạn 2001– 2010 cũng như tham gia xây dựng, gây quỹ và điều phối các dự án: Hỗ trợ thực hiện Chương trình hỗ trợ Đất ngập nước quốc gia (NWSP) tài trợ bởi Đại sứ quán Hà Lan; Dự án GEF/UNDP Chương trình DDSH đất ngập nước sông Mê Kông (MWBP); dự án GEF/PDFB "Loại trừ các điểm chứa thuốc bảo vệ thực vật và các điểm ô nhiễm thí điểm”; Chương trình Không khí sạch Việt Nam (SVCAP) và là thành viên/điều phối viên Nhóm Nghiên cứu Việt Nam của Dự án JICA “Nghiên cứu quản lý nước lưu vực sông”.

Với Văn phòng UNIDO tại Việt Nam, bà Hoàng phụ trách khảo sát, thiết kế/xây dựng và gây quỹ các dự án: GEF/UNIDO/MPI “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững ở Việt Nam”, GEF/UNIDO/MOIT “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam”, GEF/UNIDO/MOIT “Tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp ở Việt Nam”,...