publication


Báo cáo tổng kết Dự án "Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững ở Việt Nam"

19.12.2018 | Category: Research & Publications

Chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hoàn thiện các chính sách đầu tư thúc đẩy hành vi “xanh hóa” của cộng đồng và xã hội với sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự, người dân. Từ đó, tạo ra chuyển biến về sản xuất xanh, lối sống xanh và tiêu dùng bền vững cho các nhóm đối tượng mục tiêu

Tài liệu hướng dẫn Quản lý và kiếm soát ô nhiễm cho các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xử lý, tráng phủ và hoàn tất các sản phẩm kim loại trong khu công nghiệp

20.08.2018 | Category: Research & Publications

Theo số liệu Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) công bố năm 2016, cả nước có khoảng 14.800 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm cơ khí đều là các doanh nghiệp quy mô vừa, nhỏ hoặc rất nhỏ (chưa đến 100 doanh nghiệp trong tổng số gần 15 ngàn cơ sở sản xuất có quy mô vốn lớn hơn 500 tỷ đồng).

Tài liệu hướng dẫn Quản lý và kiểm soát ô nhiễm cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu gốm sứ xây dựng trong khu công nghiệp

20.08.2018 | Category: Research & Publications

Mục đích: Nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật về KSON cho các doanh nghiệp đang chuẩn bị đầu tư hoặc đã đầu tư vào các KCN tại vùng lưu vực sông Nhuệ-Đáy và sông Đồng Nai, góp phần đạt được mục tiêu phát triển của Dự án là “cải thiện việc tuân thủ pháp luật về môi trường và các quy định xử lý nước thải công nghiệp trong bốn tỉnh có ngành công nghiệp phát triển nhất Việt Nam”.

Tài liệu hướng dẫn Quản lý và kiểm soát ô nhiễm cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến thủy sản trong khu công nghiệp

20.08.2018 | Category: Research & Publications

Mục đích: Nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật về KSON cho các doanh nghiệp đang chuẩn bị đầu tư hoặc đã đầu tư vào các KCN tại vùng lưu vực sông Nhuệ-Đáy và sông Đồng Nai, góp phần đạt được mục tiêu phát triển của Dự án là “cải thiện việc tuân thủ pháp luật về môi trường và các quy định xử lý nước thải công nghiệp trong bốn tỉnh có ngành công nghiệp phát triển nhất Việt Nam”.

Hướng dẫn kỹ thuật Quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất Hóa-Mỹ Phẩm trong khu công nghiệp

08.08.2018 | Category: Research & Publications

Mục đích: Nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật về KSON cho các doanh nghiệp đang chuẩn bị đầu tư hoặc đã đầu tư vào các KCN tại vùng lưu vực sông Nhuệ-Đáy và sông Đồng Nai, góp phần đạt được mục tiêu phát triển của Dự án là cải thiện việc tuân thủ pháp luật về môi trường và các quy định xử lý nước thải công nghiệp trong bốn tỉnh có ngành công nghiệp phát triển nhất Việt Nam.

Hướng dẫn kỹ thuật quản lý và kiểm soát ô nhiễm cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Dệt trong khu công nghiệp

08.08.2018 | Category: Research & Publications

Tổng quan chung về công nghiệp dệt may ở Việt Nam

Với định hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước từ một quốc gia nông nghiệp đông dân, trong những năm qua, Việt Nam xác định dệt may là lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, đột phá trong giai đoạn đầu tiên của quá trình công nghiệp hoá.

Sổ tay hướng dẫn Lập kế hoạch quản lý và kiểm soát ô nhiễm cho các khu công nghiệp

08.08.2018 | Category: Research & Publications

Mục đích: Sổ tay nhằm cung cấp những nội dung cơ bản nhất và cách thức lập Kế hoạch quản lý và kiểm soát ô nhiễm (KSON) tại các Khu công nghiệp cho cán bộ quản lý môi trường ở cấp cơ sở, trước hết là cán bộ môi trường thuộc các Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao

Decision Approving the Communications Plan for Healthcare Waste Management, Period 2017-2021

25.07.2017 | Category: Research & Publications

Decision Approving the Communications Plan for Healthcare Waste Management, Period 2017-2021

Video Hướng dẫn Phân Loại Chât thải Y tế cho Bệnh nhân và người nhà

25.06.2017 | Category: Research & Publications

Hướng dẫn PLCTYT cho Bệnh nhân và người nhà

Guidance for classification of healthcare wastes for health officer

25.06.2017 | Category: Research & Publications

Guidance for classification of healthcare wastes for health officer

Poster of Storage area

13.06.2017 | Category: Research & Publications

Requirements for healthcare wastes storage area

Poster of Radioactive wastes

13.06.2017 | Category: Research & Publications

Guidance for classification of radioactive wastes

Poster of Non-infectious hazardous wastes

13.06.2017 | Category: Research & Publications

Guidance for classification of non-infectious hazardous wastes

Poster of Insolation area

13.06.2017 | Category: Research & Publications

All types of wastes generated from isolation rooms are considered as infectious wastes

Poster of Highly infectious wastes

13.06.2017 | Category: Research & Publications

Guidance for classification of highly infectious wastes

Poster of Healthcare wastes Management diagram

13.06.2017 | Category: Research & Publications

Healthcare waste management diagram

Poster of Healthcare Wastes Preventive Health Facilities

13.06.2017 | Category: Research & Publications

Guidance for classification of healthcare wastes

Poster for Department of surgery

13.06.2017 | Category: Research & Publications

Guidance for classification of wastes from department of surgery

Poster of healthcare wastes that are not hazardous

13.06.2017 | Category: Research & Publications

80-90% OF HEALTHCARE WASTES ARE NOT HAZARDOUS

Leaflet for Patients

13.06.2017 | Category: Research & Publications

Together for a green, clean, and neat health facility