our-team


PGS.TS NGUYỄN ĐẮC HY

VỊ TRÍ: Viện trưởng, Chuyên gia luật/chính sách môi trường và Sinh thái học

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN: 

  • Phó Giáo sư, Tiến sỹ về sinh thái,
    Đại học Moscow, 1982-1985.
  • Thạc sỹ về kinh tế sinh thái,
    Đại học Tài nguyên Môi trường, 1970-1973.
  • Kỹ sư về Công trình,
    Đại học Thủy lợi, 1960-1965.

KINH NGHIỆM: +40 năm

CHUYÊN MÔN CHÍNH: 

PGS.TS Nguyễn Đắc Hy đã có trên 40 năm kinh nghiệm trong vai trò nguyên là Trưởng phòng Chính sách và Pháp chế của Cục Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường (Bộ KHCNMT, cũ), chuyên gia môi trường, PGS.TS Hy đã tổ chức thực hiện và trực tiếp tham gia xây dựng Luật bảo vệ môi trường năm 1992, Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia và hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật, Chính sách, Nghị định, thông tư về bảo vệ môi trường. Và kể từ khi giữ vị trí là sáng lập viên, Viện trưởng EEI từ năm 2001 đến nay, PGS.TS Hy đã chủ trì xây dựng và thực hiện hơn 100 dự án/nghiên cứu về môi trường và biến đổi khí hậu sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước của các Bộ/Ngành, địa phương, các nhà tài trợ quốc tế như WB, ADB, UNDP, UNEP, USEPA, WWF, JICA, FAO, UNIDO, SNV, DANIDA, CIDA, SIDA, KOICA.....và một số đối tác song phương như các Viện, Trường Đại học quốc tế khác.

Có nhiều kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu, điều tra, khảo sát, xây dựng chính sách, thể chế, văn bản quy phạm pháp luật về môi trường và biến đổi khí hậu, lập quy hoạch bảo vệ môi trường các Tỉnh/Vùng/khu vực, xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường của các doanh nghiệp/dự án cũng như thiết kế và tổ chức thực hiện chiến lược và chiến dịch truyền thông môi trường và biến đổi khí hậu.