publication


Báo cáo tổng kết Dự án "Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững ở Việt Nam"

19.12.2018 | Category: Research & Publications

TTX Bao-cao-tong-ket-1Chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hoàn thiện các chính sách đầu tư thúc đẩy hành vi “xanh hóa” của cộng đồng và xã hội với sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự, người dân. Từ đó, tạo ra chuyển biến về sản xuất xanh, lối sống xanh và tiêu dùng bền vững cho các nhóm đối tượng mục tiêu

Download:
download-iconTTX_Bao cao tong ket.pdf