our-services


EEI phấn đấu cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực chuyên ngành về môi trường, năng lượng và biến đổi khí hậu

Với mục tiêu chính tập trung vào các vấn đề cải thiện môi trường sống, chất lượng hệ sinh thái, hiệu quả năng lượng, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, EEI cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp trong các lĩnh vực chính sau đây:

Nghiên cứu và phát triển

EEI cung cấp kinh nghiệm trong việc thực hiện những nghiên cứu về bảo vệ môi trường, hiệu quả năng lượng, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bền vững sinh thái, giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm, phát triển xã hội bền vững, điều tra cơ bản về môi trường và sinh thái, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, lưu vực sông và bảo tồn vùng đất ngập nước, v.v...

Chiến lược, chính sách và thể chế pháp lý

EEI cung cấp kiến thức chuyên môn về phát triển chiến lược, chính sách bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và hiệu quả năng lượng. Dịch vụ này bao gồm xây dựng khung pháp lý và hỗ trợ phát triển thể chế, trong đó phát triển các chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch hành động bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, bảo tồn sinh thái và vùng đất ngập nước, hiệu quả năng lượng, công nghiệp xanh và tăng trưởng xanh.

TRUYỀN THÔNG VÀ NÂNG CAO NHậN THứC MÔI TRƯỜNG, BIếN ĐổI KHÍ HậU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH

EEI cung cấp dịch vụ tư vấn về truyền thông và nâng cao nhận thức môi trường, biến đổi khí hậu, hiệu quả năng lượng và tăng trưởng xanh. Cụ thể bao gồm thiết kế, lập kế hoạch, biên soạn tài liệu, phim ảnh, tổ chức thực hiện các chương trình và sự kiện truyền thông trong lĩnh vực truyền thông, nâng cao nhận thức môi trường, biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh cho các Bộ, Ngành, địa phương và cộng đồng.

EEI đã tổ chức một số hội thảo khoa học quốc tế và thực hiện nhiều dự án về truyền thông môi trường, biến đổi khí hậu, hiệu quả năng lượng và phát triển bền vững cho các Bộ/Ngành, địa phương và cộng đồng. Với một đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực nói trên cũng như mạng lưới liên kết chặt chẽ với các tổ chức, công ty truyền thông trong nước, đây là một lĩnh vực được coi là thế mạnh và phát triển ưu tiên của EEI trong tương lai gần.

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (SEA) và đánh giá tác động môi trường (EIA)
EEI cung cấp kinh nghiệm trong xây dựng các báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược và Đánh giá tác động môi trường cho cơ quan Chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp; giám sát thực hiện kế hoạch quản lý môi trường (EMP); và xây dựng đánh giá rủi ro, đặc biệt là quá trình tiếp xúc với chất gây ô nhiễm độc hại, và từ đó cung cấp các giải pháp khả thi để quản lý rủi ro.

Giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm đối với khu công nghiệp, đô thị và nông thôn
EEI cung cấp một loạt dịch vụ trong lĩnh vực này bao gồm thúc đẩy việc sản xuất sạch hơn, giải pháp tiết kiệm nguyên vật liệu đầu vào và hiệu quả năng lượng, giám sát môi trường và đánh giá các chất gây ô nhiễm độc hại mới, ảnh hưởng của các chất độc hại đối với hệ sinh thái và sức khỏe con người; quản lý chất thải trong các ngành công nghiệp, khu công nghiệp, khu vực đô thị và nông thôn như xử lý nước thải, quản lý/xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải và áp dụng Phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) nhằm giảm thiểu lượng khí thải công nghiệp không chủ đích; và xây dựng các mô hình phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương, khu công nghiệp và doanh nghiệp, v.v...

Chuyển giao công nghệ
Nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải và giám sát hoạt động môi trường như xử lý nước thải, quản lý và xử lý chất thải nguy hại, xử lý khí thải và công nghệ giám sát môi trường.

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
EEI cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm và hiệu quả năng lượng cho các ngành công nghiệp và tổ chức việc thiết lập hệ thống quản lý môi trường, ISO 14000, hỗ trợ chuẩn bị và thực hiện dự án CDM.

Dịch vụ tập huấn và hội thảo
EEI cung cấp các dịch vụ đánh giá, phát triển và thực hiện chương trình đào tạo cho các tổ chức kinh tế, xã hội và nghề nghiệp; tiến hành các hình thức thích hợp về thông tin - giáo dục – truyền thông để nâng cao nhận thức công đồng; tổ chức các hội thảo kỹ thuật và chuyên đề về phát triển cơ chế, chính sách, công nghệ môi trường, quản lý nước sạch, vệ sinh môi trường nước nông thôn và cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và hiệu quả năng lượng.

EEI cung cấp khóa đào tạo về môi trường, biến đổi khí hậu và hiệu quả năng lượng, phát triển bền vững và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức kinh tế ở cấp Trung ương và địa phương.

Tổ chức các chiến dịch
EEI tổ chức các chiến dịch truyền thông Tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu, hiệu quả năng lượng và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường đối với các Bộ, Ngành, cộng đồng, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.