gallery


Vietnam Room AC Energy Efficiency Market Surveillance Pilot Project

Date 07.08.2021

 

Assessment of Barriers to Wider User of Energy Efficient Room Air Conditioner in Vietnam’s Small Retail Sector

Date 27.07.2021

Hội thảo tham vấn Dự thảo hướng dẫn lồng ghép Biến đổi khí hậu vào lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia giai đoạn 2021-2025

Date 24.12.2018

Green Transport for Greening Vietnam

Date 05.12.2016

WB/MOH project - Developing Two Amended National Technical Regulations on Healthcare Wastewater, Solid Healthcare Waste Incinerator and a National Technical Regulation on Infectious Healthcare Waste Microwave

Ngày 17.08.2016

A GEF/UNIDO/MOIT Project - Developing a National Communication Strategy and Policy on Improving the Efficiency of Industrial Boilers

Ngày 03.06.2016

CS25 - Ảnh Thực địa về Công tác Quản lý Chất thải y tế

Ảnh Thực Địa

CS25 - Ảnh Hội thảo góp ý kế hoạch truyền thông về quản lý chất thải y tế tại Hà Nội

Ngày 29.11.2016

CS7 - Hội thảo Nghiệm thu Sản phẩm Sổ tay và Sách chuyên dụng về Quản lý và Kiểm soát ô nhiễm trong KCN tại Hà Nội

Ngày 03.06.2016

CS7 - Hội thảo Thử nghiệm Quản lý và Kiểm soát ô nhiễm trong KCN tại tỉnh Hà Nam

Ngày 24.03.2016

CS7 - Hội thảo Thử nghiệm Quản lý và Kiểm soát ô nhiễm trong KCN tại tỉnh Nam Định

Ngày 22.03.2016

CS7 - Hội thảo Thử nghiệm Quản lý và Kiểm soát ô nhiễm trong KCN tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày 18.03.2016

CS7 - Hội thảo Thử nghiệm Quản lý và Kiểm soát ô nhiễm trong KCN tại tỉnh Đồng Nai

Ngày 16.03.2016

CS7 - Họp tham vấn về Công tác Quản lý và Kiểm soát ô nhiễm trong KCN tại tỉnh Đồng Nai

Ngày 23.12.2015

CS7 - Hội thảo tham vấn Xây dựng Sổ tay và Sách chuyên dụng về Quản lý và Kiểm soát ô nhiễm trong KCN tại Hà Nội

Ngày 21.12.2015

CS7 - Họp tham vấn về Công tác Quản lý và Kiểm soát ô nhiễm trong KCN tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 17.06.2015

CS7 - Họp tham vấn về Công tác Quản lý và Kiểm soát ô nhiễm trong KCN tại thành phố Vũng Tàu

Ngày 15.06.2015

CS7 - Họp tham vấn về Công tác Quản lý và Kiểm soát ô nhiễm trong KCN tại tỉnh Đồng Nai

Ngày 11.06.2015

CS7 - Họp tham vấn về Công tác Quản lý và Kiểm soát ô nhiễm trong KCN tại tỉnh Bình Dương

Ngày 10.06.2015

CS7 - Họp tham vấn về Công tác Quản lý và Kiểm soát ô nhiễm trong KCN tại tỉnh Bình Thuận

Ngày 22.05.2015

google-map