our-work


Dự án chính

1. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LÝ

2019 Dự án SwitchAsia/MOIT "Xây dựng Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2020 -2030".
2019 Dự án KCEP/WB/MONRE/MOIT "Xây dựng Kế hoạch quản lý hiệu quả làm lạnh quốc gia"
2019 Dự án Tổ chức Pathway Platform 2050/MPI "Chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát thải thấp đến 2050 cho Việt Nam"
2018 Dự án của chính phủ Bỉ/MPI "Hỗ trợ kĩ thuật cho dự án quản lí nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận" - Xây dựng hướng dẫn lồng ghép Biến đổi Khí hậu vào Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội Quốc gia
2018 Dự án của quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh/MPI "Hỗ trợ Bộ KH&ĐT trong việc nghiên cứu và xác định những Chính sách liên quan để đảm bảo thực hiện các cam kết của chính phủ Việt Nam với COP22"
2018 Dự án của UNIDO "Hoạt động hỗ trợ loại trừ HFC tại Việt Nam"
2017-2018 Dự án của WB/MOH "Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện"- Nghiên cứu, đề xuất Sửa Đổi Hai Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Nước Thải Y Tế, Lò Đốt Chất Thải Rắn Y Tế Và Xây Dựng Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Lò Vi Sóng Xử Lý Chất Thải Y Tế Lây Nhiễm
2015-2016 Dự án của GEF/UNIDO/Bộ Công thương "Đánh giá Ban đầu Công ước Minamata ở Việt Nam" - Xây dựng báo cáo đánh giá tác động đối với việc tuân thủ Công ước Minamata về Thủy ngân và xác định danh sách nghị định cần sửa đổi hoặc ban hành nhằm thực hiện theo quy định của Công ước
2014

Dự án của DANIDA - Xây dựng chiến lược đối với sự tham gia của CSO

2008 Tăng cường quản lý đất rừng bền vững với xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam (Dự án quan hệ đối tác vì người nghèo tại tỉnh Bắc Kạn trong phát triển nông-lâm nghiệp)
2004 Xây dựng quy chế bảo vệ môi trường và tổ chức buổi lễ ký kết tại khu di sản thiên nhiên Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình
2002 Nghiên cứu về chính sách, thể chế và khung pháp lý trong quản lý vùng đất ngập nước ở Việt Nam
2001-2002 Tăng cường quản lý môi trường tại Việt Nam
2001-2002 Tăng cường quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên
2001 Xây dựng khung pháp lý và tăng cường năng lực cho tổ chức phi chính phủ và tổ chức xã hội trong các hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam

2. TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH

2017-2018 Dự án UNDP/MPI "Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam" (CIGG) - Chiến dịch truyền thông ''Tăng trưởng xanh (TTX), tiêu dùng bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT) và thương mại..., thúc đẩy áp dụng các mô hình sản xuất xanh, tiêu dùng xanh, lối sống xanh''
2016 Dự án của GEF/UNIDO/MOIT "Dự án Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam" - Xây dựng Chiến lược truyền thông và Chính sách Quốc gia về nâng cao hiệu quả sử dụng nồi hơi công nghiệp
2016-2017 Dự án của WB/MOH "Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" - Xây dựng kế hoạch truyền thông và thiết kế các tài liệu truyền thông về quản lý chất thải y tế và bảo vệ môi trường y tế (CS25)
2015-2016 Dự án của GEF/UNIDO/MPI "Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam" – Đánh giá, phân loại cộng đồng tại các khu công nghiệp lựa chọn.
2015-2016 Dự án của WB/MPI "Dự án Quản lý ô nhiễm khu công nghiệp" - Xây dựng sổ tay và sách hướng dẫn về lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát ô nhiễm đối với các khu công nghiệp trên lưu vực sông Nhuệ-Đáy và sông Đồng Nai (CS7)
2013-2015 Xây dựng giáo trình về quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường
2009 Tổ chức các chiến dịch trong nước và quốc tế để thúc đẩy một thế giới sạch hơn và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đối với cộng đồng và doanh nghiệp
2009 Lập báo cáo tổng thể và đánh giá phân tích dữ liệu để thực hiện cam kết về môi trường cho dự án cải tạo và nâng cấp của Animation Film Studio
2008 đến nay Tham gia vào các chương trình phát triển bền vững và bảo vệ môi trường ở các tỉnh, thành phố cùng với các cơ quan công quyền, doanh nghiệp và các Tổ chức phi chính phủ quốc tế và quốc gia
2008 đến nay Tham gia vào chương trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở các tỉnh thành tại Việt Nam với chính quyền tỉnh, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước
2007 Tham gia vào chương trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở các tỉnh thành tại Việt Nam với chính quyền tỉnh, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước
2007 Xây dựng phần mềm dữ liệu để quản lý nhiệm vụ và dự án từ nguồn vốn tài trợ trong bảo vệ môi trường cấp Trung ương và địa phương
2007 Đánh giá nhu cầu nâng cao nhận thức trong quản lý và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước tại Việt Nam
2001 Dự án của GEF - Xây dựng sổ tay GEF ở Việt Nam

3. NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

2020 Dự án KCEP/CLASP "Dự án thí điểm giám sát thị trường điều hòa không khí ở Việt Nam"
2018 Dự án của KCEP/CLASP "Nghiên cứu thị trường điều hòa không khí tại Việt Nam"
2017 Dự án của GIZ/MPI "Chương trình Chuẩn bị Tài chính Biến đổi Khí hậu GIZ (CF READY)" - Hợp tác tư vấn cho việc xây dựng một hồ sơ quốc gia GCF cho các dự án khu vực tư nhân có tiềm năng đầu tư tại Việt Nam
2017 Dự án của MLF/UNEP/MONRE "Tăng cường năng lực thực hiện nghị định thư Montreal tại Việt Nam" - Nghiên cứu, đánh giá tác động kinh tế, xã hội của Sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô - dôn tại Việt Nam
2017 Dự án của MLF/UNEP/MONRE "Tăng cường năng lực thực hiện nghị định thư Montreal tại Việt Nam" - Nghiên cứu và đề xuất lộ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô - dôn tại Việt Nam
2017 Dự án của UNEP/DTU - Nghiên cứu và phân tích việc phát triển khí sinh học tại một vài tỉnh vùng núi phía Bắc phục vụ việc thực hiện các mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam cho Công ước khí hậu
2017 Dự án của UNEP/ DTU - Nghiên cứu và phân tích việc phát triển điện gió tại 01 tỉnh khu vực phía Nam phục vụ việc thực hiện các mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam cho Công ước khí hậu
2007 đến nay Tham gia với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng các chính sách và chiến lược bảo vệ môi trường trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
2007 Dự án của UNEP/GEF - Đánh giá khả năng nghiên cứu và triển khai trong phát triển công nghệ sinh học, an toàn sinh học và xây dựng kế hoạch nhằm tăng cường năng lực của dự án "Xây dựng khung pháp lý Quốc gia về an toàn sinh học"
2007-2008 Dự án của UBND Tỉnh Phú Thọ - Điều tra, nghiên cứu đánh giá tiềm năng, lập kế hoạch quản lý khai thác sử dụng hiệu quả, bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học vùng đất ngập nước Ao Châu, Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
2007 Điều tra, khảo sát và xây dựng chương trình đa dạng sinh học phù hợp với vùng lãnh thổ Việt Nam bao gồm Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ.
2005 Dự án của USAEP – Hỗ trợ Bộ TNMT trong việc xây dựng quyết định về quy trình xác định mức độ cho phép khai thác nước và quản lý nước cho hệ thống sông và nước ngầm tại Việt Nam
2004 Viện nghiên cứu chiến lược chính sách Công nghiệp/Bộ Công nghiệp - Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp
2002 Nghiên cứu trên cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng và hoàn thiện luật bảo vệ môi trường, xây dựng các văn bản hướng dẫn dưới luật liên quan đến bảo vệ môi trường
2002 Nghiên cứu trên cơ sở lý luận và thực tiến nhằm xây dựng chiến lược hợp tác bảo vệ môi trường giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.
2001-2002 Nghiên cứu và xây dựng mô hình làng phát triển bền vững tại Việt Nam
2001 Nghiên cứu trên cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm thiết lập cơ chế chính sách thực thi công ước đa dạng sinh học và Ramsar.
2001 Nghiên cứu các mô hình cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trong khu vực và thế giới
2001 Nghiên cứu phương pháp thống kê và thiết lập cơ sở dữ liệu cho các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

4. ĐIỀU TRA / KHẢO SÁT / KIỂM KÊ

2008 đến nay Điều tra, lấy mẫu và quan trắc định kỳ các chỉ tiêu môi trường nước và không khí tại các điểm quan trắc cố định ở các tỉnh cũng như các ngành và khu công nghiệp, v.v...
2002 Điều tra các chỉ số sinh thái của huyện Ylac, Vĩnh Tường, Mê Linh, Bình Xuyên tại tỉnh Vĩnh Phúc
2002 Điều tra nhu cầu hợp tác trong bảo vệ môi trường với các nước châu Á (Việt Nam)
2002 Điều tra các loài động vật quý hiếm (Khỉ Macaka) ở khu di tích lịch sử hang Pác Bó, tỉnh Cao Bằng
2001-2002 Điều tra và đánh giá tác động môi trường đến cuộc sống và sản xuất tại tỉnh Vĩnh Phúc
2001-2002 Điều tra và đánh giá hệ sinh thái thủy sinh tại đầm Vạc, hồ Đại Lại, tỉnh Vĩnh Phúc và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường

5. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM

2009 đến nay Lập báo cáo ĐTM đối với nhà máy thức ăn chăn nuôi tại KCN Phúc Khánh, Thành phố Thái Bình
2009 Dự án của UBND tỉnh Phú Thọ - Đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư mô hình trồng rừng phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia về quản lý bền vững rừng tại xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009 đến 2015
2009 Dự án của Nhà máy xi măng Thái Bình - Lập báo cáo ĐTM đối với việc mở rộng nhà máy xi măng Thái Bình
2008 Dự án của JICA – Phương pháp kiểm soát ô nhiễm và các biện pháp hỗ trợ thuộc Dự án “Nghiên cứu quản lý môi trường nước trên các lưu vực sông ở Việt Nam”
2008 Báo cáo hiện trạng môi trường của nhà máy đồ gỗ tại Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Đông
2007 Đánh giá tác động môi trường của khu vực dịch vụ thương mại tại Nàng Hương, Văn Mỗ, Hà Đông
2005 Lập báo cáo ĐTM cho dự án khu đô thị mới Vạn Phúc, Hà Đông
2004 Đánh giá tác động môi trường dự án nâng công suất khai thác mỏ Tân Bản, tỉnh Đồng Nai
2003 Đánh giá tác động môi trường hệ thống thủy điện ở Tây Nguyên đối với cuộc sống cộng đồng dân cư tại hạ lưu Việt Nam và Campuchia
2002 Dự án của Nhà máy Casava - Đánh giá tác động môi trường cho xây dựng nhà máy sắn tinh bột sắn Casava tại Bắc Giang, công ty Hải Anh
2002 Dự án của Nhà máy Casava - Đánh giá tác động môi trường cho xây dựng nhà máy Casava
2001-2002 Dự án của Nhà máy bia Viger - Đánh giá tác động môi trường cho hoạt động của nhà máy bia Viger
2001-2002 Điều tra và đánh giá tác động môi trường đến cuộc sống và sản xuất tại tỉnh Vĩnh Phúc

6. QUAN TRẮC VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

2010 - 2011 Xây dựng trạm xử lý nước thải, chất thải rắn phân trại số 1 – trại giam Tân Lập thuộc Tổng Cục 8 – Bộ Công an
2009 Báo cáo quan trắc môi trường trong năm 2009 và thiết kế phương án kỹ thuật xây dựng hệ thống xử lý khí thải từ ống khói của nhà máy đồ gỗ tại Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội.
2009 Xí nghiệp Dệt may Nam Thành - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tẩy nhuộm xí nghiệp dệt may Nam Thành
2009 Dự án của Bệnh viện Hoàng An - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho bệnh viện Hoàng An tại thành phố Thái Bình
2008 Dự án của Công ty CP Tô Châu - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho ngành dệt nhuộm của công ty cổ phẩn Tô Châu tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
2003-2005 Nâng cao đời sống cộng đồng để bảo vệ đất ngập nước ở Tiền Hải
 

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tẩy nhuộm xí nghiệp dệt may Nam Thành

7. DỰ ÁN VỀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG QUY HOẠCH/KẾ HOẠCH/CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

2009 đến nay Tham gia cùng với các tổ chức quốc tế để cung cấp các khóa tập huấn và hội thảo về phát triển bền vững
2009 Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án cải tạo và xây dựng trường Lê Duẩn
2009 Xây dựng cam kết bảo vệ môi trường đối với trạm petrolimex tại Cống Bùi, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, Hà Nam
2008-2009 Dự án GIZ/MONRE “Bảo tồn và Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng”  - Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng “Quy hoạch phát triển du lịch bền vững khu vực vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng giai đoạn 2010 – 2020”
2008 Dự án của JICA - Nghiên cứu về quản lý môi trường nước đối với lưu vực sông tại Việt Nam (JICA)
2008 Dự án của DANIDA - Thiết lập cơ chế bảo đảm sự tham gia của cộng đồng nghèo và quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách, luật pháp và quy định về môi trường thuộc dự án lồng ghép xóa đói giảm nghèo với bảo vệ môi trường
2008 Xây dựng cam kết bảo vệ môi trường đối với trụ sở chính và văn phòng làm việc tại 38 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, Hà Nội
2008 Xây dựng cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư nhà ở tại phố Yên Ninh, Quận Ba Đình, Hà Nội
2008 Điều tra, khảo sát, xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, các sản phẩm và hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen
2007-2008 Dự án của UBND Huyện Thạch Thất - Xây dựng quy hoạch môi trường huyện Thạch Thất đến năm 2020
2007 Chương trình hỗ trợ thực hiện vùng đất ngập nước (NWSP-Pre)
2006 Dự án của DANIDA - Mô hình hóa chất lượng nước cho ba lưu vực sông: Sông Cầu – Sông Nhuệ - Sông Đồng Nai
2005-2006 Dự án của UBND TP. Hải Phòng - Xây dựng quy hoạch môi trường thành phố Hải Phòng đến năm 2020
2005-2006 Dự án của DANIDA - Dự án "Sustainable Watch" (Tầm nhìn chiến lược) do DANIDA hỗ trợ cho mạng lưới phát triển bền vững tại châu Á, Mỹ Latin và châu Phi trong giai đoạn 2005-2006
2005 Dự án của UNDP - Xây dựng chương trình dự án ưu tiên về quản lý, giảm thiểu và loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs)
2004-2005 Dự án của UBND Tỉnh Phú Thọ - Xây dựng quy hoạch môi trường tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2004-2015
2002-2003 Dự án của UBND Tỉnh Cao Bằng - Xây dựng quy hoạch môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2003-2020
2002 Dự án của Ngân hàng Thế giới - Dự án Nghiên cứu về Nhu cầu Hợp tác Môi trường với các nước Châu Á - Việt Nam
2001-2002 Tham gia lập kế hoạch môi trường và phát triển kinh tế xã hội thủ đô Hà Nội giai đoạn 2001-2010