gallery


Gallery

CS25 - Ảnh Thực địa về Công tác Quản lý Chất thải y tế

1. Hà Nội

09.05.2016

11052016

12052016: Việt Đức

13052016: Y Hà Nội

19052016: Gia Lâm

20052016

- URENCO

- World Bank

Anh-Bao-Cao

- Gia Lâm

- Việt Đức

- World Bank

- Y Hà Nội

2. Nam Định

 

3. Quảng Ninh

4. Điện Biên

BV Dien Bien Dong

5. Lào Cai

LC_BV-PHCN

LC_BV-tinh

6. Đà Nẵng

7. Quảng Bình

8. Lâm Đồng

9. Đak Lak

10. Khánh Hòa

11. Đồng Tháp

12. Tp Hồ Chí Minh

13. Sóc Trăng