publication


Tài liệu hướng dẫn Quản lý và kiểm soát ô nhiễm cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu gốm sứ xây dựng trong khu công nghiệp

20.08.2018 | Category: Research & Publications

File-inSo-tay-huong-dan 22-11-1Mục đích: Nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật về KSON cho các doanh nghiệp đang chuẩn bị đầu tư hoặc đã đầu tư vào các KCN tại vùng lưu vực sông Nhuệ-Đáy và sông Đồng Nai, góp phần đạt được mục tiêu phát triển của Dự án là "cải thiện việc tuân thủ pháp luật về môi trường và các quy định xử lý nước thải công nghiệp trong bốn tỉnh có ngành công nghiệp phát triển nhất Việt Nam".

Download:
download-icon5_Gom su_22-11.pdf