publication


Hướng dẫn kỹ thuật quản lý và kiểm soát ô nhiễm cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Dệt trong khu công nghiệp

08.08.2018 | Category: Research & Publications

File-inSo-tay-huong-dan 22-11-1

Tổng quan chung về công nghiệp dệt may ở Việt Nam

Với định hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước từ một quốc gia nông nghiệp đông dân, trong những năm qua, Việt Nam xác định dệt may là lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, đột phá trong giai đoạn đầu tiên của quá trình công nghiệp hoá.

Download:
download-icon2_Det_22-11.pdf