publication


Sổ tay hướng dẫn Lập kế hoạch quản lý và kiểm soát ô nhiễm cho các khu công nghiệp

08.08.2018 | Category: Research & Publications

File-inSo-tay-huong-dan 22-11-1Mục đích: Sổ tay nhằm cung cấp những nội dung cơ bản nhất và cách thức lập Kế hoạch quản lý và kiểm soát ô nhiễm (KSON) tại các Khu công nghiệp cho cán bộ quản lý môi trường ở cấp cơ sở, trước hết là cán bộ môi trường thuộc các Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao

Download:
download-iconFile in+So tay huong dan_22-11.pdf